Grondfonds

In september 2016 heeft de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch het grondfonds opgericht. Het doel van dit fonds is om financiële middelen te verwerven waarmee nu of in de toekomst aantrekkelijke of onaantrekkelijke natuurgebiedjes of niet- natuurgronden aangekocht of voor lange(re) tijd gepacht kunnen worden of om deze om te zetten in natuur.

Losse natuurgebiedjes hebben vaak een grote waarde voor de natuur, niet zozeer vanwege hun omvang, maar omdat deze als stepping-stone kunnen fungeren. Vogels en zoogdieren, vlinders en amfibieën, planten en varens et cetera maken gebruik van dit soort gebieden om er te schuilen, zich voort te planten of er voedsel te zoeken. Kortom zij zijn van groot belang.

 

Wellicht heeft u ook wel eens overwogen om een stukje natuur of een “overhoekje“ aan te kopen, maar zag u zich geconfronteerd met eisen voor beheer en onderhoud en gegevensverzameling voor overheden of natuurorganisaties.

Door een gift over te maken op het rekeningnummer van de stichting met als omschrijving “bijdrage Grondfonds” kunt u er zeker van zijn dat zodra de kans zich voordoet er een nieuw stukje natuur wordt veiliggesteld. Er verdwijnt al zoveel natuur door ontginning voor o.a. industrie en stedelijke uitleg.

Help hier iets tegen te doen.

Donaties kunt u overmaken op: NL58 ABNA 0428484115  t.n.v. Natuur- en Vogelwacht Biesbosch te Dordrecht en onder vermelding van Grondfonds. Uiteraard kunnen wij u desgewenst ook nader over onze plannen informeren info@vogelwacht.eu

Omdat de stichting een erkende ANBI-instelling is, is uw gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

   


In 2020 verkreeg de Stichting in eigendom een perceel met daarop een dijkmagazijn en bunker.
Perceelnummer: 631  Oppervlakte:0,06200 ha
 
Dijkmagazijnen werden vroeger in de nieuw bedijkte polder gebouwd voorzien van nieuwe spades en lege jute zakken en buiten tegen het gebouwtje lag een grote hoop schoon zand.

Mocht de nieuwe dijk doorbreken bij hoog water dan was er dicht bij al reparatiemateriaal beschikbaar.

De bunkers of kazematten zijn net voor de oorlog door allerlei lokale aannemers gebouwd (dus Nederlanders) als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Men had toen nog het naïeve idee dat als ze Zuid-Holland en een deel van Noord- Holland onder water zouden zetten ze de oprukkende vijand konden tegenhouden.

Als nieuwe bestemming wordt de bunker ingericht als overwinteringsplaats van vleermuizen en het dijkmagazijn als verblijfplaats voor mussen en huiszwaluwenIn 2016 verkreeg de Stichting in eigendom een gedeelte van het Vissersgat:
Perceelnummer: 294 Oppervlakte: 1 ha 35 are -- ca
 

Het Visschersgat ligt nabij de Prinsenheuvel en grenst aan een bos beplant met voornamelijk essen dat eigendom is van Staatsbosbeheer. Het eigendom van de NVB bestaat uit voornamelijk wilgen.

In november 2016 vindt de eigendomsoverdracht plaats van het zeer oude bosperceel, waar doorheen een eeuwenoud kreekrestant slingert, de zogeheten Kornelis Beerekil, een zijtak van het vroeger belangrijke Visschersgat.

In het bos van de NVB staan vooral veel knotwilgen.In 2016 verkreeg de Stichting door schenking een klein stukje van de Louisapolderse dijk
Perceelsnummer: 298 Oppervlakte: 1 are
 

De Louisapolderse dijk loopt langs de Dordtse Biesbosch en is door een particuliere grondeigenaar aan de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch geschonken.

Het stukje buitendijks gelegen dijktalud is strategisch belangrijk en ligt aan de grens van het Nationaal Park de Biesbosch en geeft zeggenschap en inspraak bij evt. toekomstige planologische ontwikkelingen.

 In 2014 verkreeg de Stichting door aankoop een groot gedeelte van de Zanddijk
Perceelnummer: W187 ged. Oppervlakte: 1.5530 ha
Perceelnummer: W128
Perceelnummer: W185
Perceelnummer: W191 ged. Oppervlakte: 1.5331 ha

De Zanddijk is een verbindingsdijk vanaf de Wieldrechtse Zeedijk naar de Prinsenheuvel. Vroeger lag hier een veer met veerhuis. Het grootste deel van de Zanddijk is eigendom van de Stichting en sindsdien zijn de natuurwaarden van de taluds en de knotwilgen daar enorm toegenomen. Voorheen liepen hier tientallen paarden op even zoveel weitjes, waardoor alle begroeiing werd weggevreten, tot aan de stammen van de knotwilgen toe.

De paarden en de afrasteringen zijn weg en nu groeien er veel kruiden en grassen en de nieuw aangeplante knotwilgen gedijen er goed. Er is een poel gegraven met een steile en een afgevlakte oever waarin zelfs de IJsvogel al heeft gebroed. Aan de westelijke kant bevindt zich een fraaie elzensingel die een verbindingsweg en schuilplaats voor o.a. zoogdieren en vogels vormt.Sinds 2011 pacht de Stichting de voormalige zalmvisserij van de Noordwal
Perceelnummer: T 1455 Oppervlakte 114 ha 82 a
Perceelnummer: T 1461 Oppervlakte 1 ha 19  35ca
Perceelnummer: T 1462 Oppervlakte 2 a 50 ca
Perceelnummer: T 1456 Oppervlakte 3 ha 48 a
Al enkele jaren pacht de stichting de gronden aan weerszijden van de Ottersluis, nabij de Kop van het Land, met het geïnundeerde poldertje de Noordwal. Dit gebied vormt een uitstekend habitat voor allerlei moerasvogels en is een refugium voor de Noordse woelmuis (een zeer zeldzaam zoogdiertje). Op termijn moeten hier ten behoeve van deze soort nog beheersmaatregelen plaatsvinden.


In 1997 verkreeg de Stichting door schenking en aankoop het eigendom van een klein gedeelte van het Zuidgat.
Perceelnummer: 150 Oppervlakte: 1ha 78 a 50 ca

Het Zuidgat is gelegen in de Dordtse Biesbosch. In dit deel van het Zuidgat mondt de nieuw gegraven geul door natuurpolder de Tongplaat uit, zodat water uit de Nieuwe Merwede langs deze (om)weg door de Dordtse Biesbosch kan stromen.

Het eigendom van dit Zuidgat gaf de stichting een belangrijke stem bij de natuurlijke inrichting van de Tongplaat.In 1995 verkreeg de Stichting door aankoop Wiel 1717.
Perceelnummer: 2274 Oppervlakte: 55 are 70 centiare
 

Wiel 1717 is een in de Alloijsen- of Bovenpolder gelegen oude dijkdoorbraak uit het jaar 1717. Dit wiel (zoals een doorbraakkolk genoemd wordt) ligt als een groene long in een verder kale polder omringd door akkers, en biedt broed- en schuilgelegenheid aan o.a. Buizerd, Torenvalk, Ransuil en Ree.

Rondom dit wiel hebben medewerkers van de stichting destijds een honderdtal nieuwe knotwilgen aangeplant, die inmiddels een prachtige geleiding van de randen van het wiel vormen.

 


Sinds 1986 pacht de Stichting de lagune voor de Dam van Engeland
Perceelnummer: 141 Oppervlakte: 28 ha 71 are
 

Dit is een groot perceel water en rietruigte langs de Nieuwe Merwede. De lagune bij de Dam van Engeland, vormt al tientallen jaren het pachtdomein van de stichting.

Hier vinden pleisterende vogels een groot en belangrijk rustgebied. Regelmatig vertoeven er grote aantallen zwanen, ganzen en eenden en het is ook een kraamkamer voor diverse soorten vissen. Dit trekt zelfs zeearenden en visarenden, alsmede andere roofvogels aan.


 
Sinds 1986 pacht de Stichting een aantal bermen langs de Wieldrechtse Zeedijk
Perceelnummer:  44 Oppervlakte: 82 are
Perceelnummer: 167, 168 Oppervlakte: 
 

Al tientallen jaren worden enkele taluds van de Wieldrechtse Zeedijk gepacht en beheerd. Dit beheer bestaat uit het maaien en afvoeren van de vegetatie en het verschralen hiervan, zodat allerlei karakteristieke planten (stroomdalflora) meer mogelijkheden krijgen.