Inventarisaties, onderzoek en waarnemingen

De Natuur- en Vogelwacht Biesbosch voert diverse inventarisaties uit. Zo doet men onder andere aan zoogdieronderzoek, visbroedonderzoek, vlindertellingen, libellenmonitoring, flora-inventarisaties en vogelonderzoek.

Vooral de vogeltelploeg is zeer actief. Er zijn diverse soorten vogeltellingen en voor elk geldt dat daar veel vrijwilligers voor nodig zijn. Het bijzondere van de diverse vogeltellingen is dat er zowel ervaren tellers als mensen met weinig ervaring op dit gebied aan mee kunnen doen. Op deze wijze kunnen de aspiranten het nodige in de praktijk leren van de meer geroutineerde vogelaars. Onder andere zijn er:

Buizerd Foto: Hans Gebuis

Cetti's zanger Foto: Hans Gebuis

Tevens wordt er een uitgebreid natuurarchief bijgehouden waarvoor u ook zelf waarnemingen kunt doorgeven van alle flora en fauna op het Eiland van Dordrecht, Biesbosch en omgeving. Graag zelfs! Waarnemingenarchief

Een klein overzicht uit ons natuurarchief is gemaakt voor de zeldzame vogels van het Eiland van Dordrecht en de Biesbosch.

- Zeldzame vogels Eiland van Dordrecht en de Biesbosch

Daarnaast is onder de vleugels van de Natuur- en Vogelwacht Dordrecht ook een professioneel ecologisch advies- en onderzoeksbureau actief: Natuur- Wetenschappelijk Centrum (NWC). Zie ook de website van ons onderzoeksbureau op www.nwcadvies.nl.

Voor alle activiteiten van de vogeltelgroep geldt: vooraf aanmelden via 078-6 21 39 21. E-mailen kan natuurlijk ook: vogelwacht@vogelwacht.

Slechtvalk Foto: Hans Gebuis
Wintervogeltellingen 

Sinds 1990 telt de vogeltelploeg van de Natuur- en Vogelwacht in de maanden oktober tot en met maart, eenmaal per maand, alle vogels die zich in 10 telgebieden in de polders op het Eiland van Dordrecht ophouden. Dit gebeurt ook elders in de provincie. Hierdoor krijgt de Provincie Zuid-Holland, die de tellingen coördineert, een goed beeld van het belang van het landelijk gebied voor wintervogels. De uitkomsten worden onder andere gebruikt in het Streekplan en bij planologische ontwikkelingen.

Dezelfde tellingen vallen onder de watervogeltellingen die SOVON landelijke organiseert. Nederland geniet internationale faam vanwege de grote aantallen watervogels die in ons land overwinteren. Miljoenen eenden en ganzen komen in het najaar naar Nederland toe en van enkele soorten overwintert zelf het grootste deel van de wereldpopulatie in ons land, denk aan bijvoorbeeld de Brandgans en de Smient. Deze tellingen geven belangrijke informatie over onder andere aantalsontwikkelingen.

Zo brengt deze unieke telreeks van bijna 30 jaar bijvoorbeeld de toename van de Grote zilverreiger, de Grauwe gans, de Wintertaling en de Krakeend aan het licht. Maar ook de afname van de Kleine zwaan en het nagenoeg verdwijnen van de Bonte kraai als wintergast komt uit de gegevens naar voren.

Iedereen is meer dan welkom om ons te helpen deze tellingen uit te voeren. Ook zijn deze tellingen bij uitstek geschikt voor de beginnende vogelaar om eens mee te gaan met ervaren vogelaars om rustig onze wintergasten onder de knie te krijgen. Deze tellingen vinden plaats vanaf oktober tot en met maart op de zaterdag die het dichtst bij de 15de van de maand ligt. De tellingen beginnen rond 10:00 en duren tot ongeveer 14:30. De exacte teldagen kunt u vinden in de agenda en u kunt zich aanmelden via vogelwacht@vogelwacht.eu

Vogeltellers Foto: Ronald van Jeveren

Grote lijster Foto: Hans Gebuis

BMP tellingen  Broedvogel-Monitorings Project 

s' Ochtends voor dag en dauw je bed uit. De wereld om je heen is nog stil en dan langzaam begint de natuur te ontwaken. Je staat te wachten op de grens van wilgengriend en rietgors. Een roodborstje begint te zingen, de Zanglijster valt hem bij, de Merel, een Winterkoning en dan ook de rietzangers. De zon komt al snel op en schijnt laag door de wilgen. Langzaam loop je verder, ondertussen alle vogels op je heen noterend. Ze lijken nauwelijks oog voor je te hebben. Ze hebben belangrijkere zaken aan hun hoofd. Er moet voor nageslacht gezorgd worden! In de verte klinkt een Koekoek en als je geluk hebt klinkt het prachtige ‘dudeljoo’ van de Wielewaal boven je hoofd. Dat is broedvogelmonitoring in de Biesbosch.

Sinds 1983 worden er jaarlijks, of om het jaar, gebieden in de Dordtse Biesbosch op broedvogels geteld. Door dit steeds in dezelfde gebieden te doen en op dezelfde gestandaardiseerde manier, ontstaan er trends die iets zeggen over de vooruitgang of achteruitgang van de broedvogels in de Biesbosch. En dat kan weer wat zeggen over de kwaliteit of de samenstelling van de natuur in de Biesbosch. De Natuur- en Vogelwacht Biesbosch voert deze tellingen, die voornamelijk gebaseerd zijn op het herkennen en in kaart brengen van territoriumzang, uit voor SOVON en Staatsbosbeheer. Deze zogeheten BMP-tellingen worden in heel Nederland uitgevoerd wat ons een beeld oplevert van de broedvogels van Nederland. Daarnaast zijn de gegevens belangrijk voor beleidsmakers, beheerders en natuurbeschermers bijvoorbeeld bij de vaststelling van belangrijke gebieden voor het Europese netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden van Europa, het Natura2000 netwerk, waar de Biesbosch ook onderdeel van is.

Ook bij deze tellingen kunnen wij alle hulp gebruiken. Zowel ervaren tellers als beginnende vogelaars die zich in vogelgeluiden willen verdiepen zijn welkom. Als beginnende teller kunt u altijd mee met een ervaren teller. Dit is nog altijd de beste manier om vogelgeluiden onder de knie te krijgen. De tellingen vinden plaats gedurende het broedseizoen van maart tot en met juli. Wilt u meedoen, geeft u dan op via vogelwacht@vogelwacht.eu

Daarnaast geeft de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch bij voldoende animo om de paar jaar een cursus broedvogeltellen voor wie er nog beter in wilt worden. Hou ook deze website hiervoor in de gaten.

Blauwborst Foto: Hans Gebuis

 

IJsvogel Hans Gebuis

Landelijk Soortenonderzoek (LSB)

Naast de inventarisaties van de algemene broedvogels in een vast telgebied brengt de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch alle zeldzame of bijzondere broedvogelsoorten en koloniebroeders van een bepaald gebied jaarlijks in kaart. Dit voeren wij al uit sinds 1990 in de Dordtse Biesbosch, de natuurkern van het Nationaal Park de Biesbosch. Daarnaast dragen wij aan deze tellingen bij in de rest van de Biesbosch. Hierbij moet worden gedacht aan soorten als Roerdomp, Cetti’s zanger, Porseleinhoen of Grote karekiet, maar ook koloniebroeders als huiszwaluwen en aalscholvers worden met deze tellingen gevolgd. Ook deze gegevens zijn een onmisbare bron van informatie voor beleidsmakers, beheerders en natuurbeschermers.

Onder de vleugels van de Natuur- en Vogelwacht is ook een professionele onderzoeksafdeling actief. Zie hiervoor de website van het bureau: Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC): www.nwcadvies.nl

Roerdomp Foto: Hans Gebuis
Voor alle activiteiten geldt: vooraf aanmelden via 078-6 21 39 21. E-mailen kan natuurlijk ook: vogelwacht@vogelwacht.eu