ANBI status 2012/2021

De Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch is een officiŽle ANBI (Algemeen nut beogende instelling) instelling. Dit houdt in dat uw gift aftrekbaar is voor de Belastingdienst. Voor meer informatie over de gegevens voor de ANBI status kunt U ook naar de website van de Belastingdienst klik hier

 
 
 
   
De stichting heeft 17 medewerkers in loondienst bij de onderdelen: Natuur- en Landschapsbeheer en Ecologisch onderzoek.

 
Officiele naam: Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch
RSIN/Fiscaalnummer 0069.56.075.B01
Adres: Noorderelsweg 2A,
Postcode en plaats 3329KH Dordrecht,
Telefoon 078-6213921,
Mailadres: info@vogelwacht.eu
Doelstelling volgens de statuten:

Bescherming van planten, dieren en landschapstypen in Nederland

Hoofdlijnen beleidsplan

De algemene doelstelling van de stichting  is natuurbescherming in de ruimste zin van het woord.

Natuurbescherming wordt gedefinieerd als:

Het laten ontstaan en ontwikkelen en minimaal behouden van zoveel mogelijk natuurlijke vormen en -systemen (processen). Zo mogelijk ook op het gebied van landschappelijke en cultuurhistorische waarde

Getracht wordt dit beleid via beÔnvloeding, sturing, aankoop/beheer en pacht/beheer te realiseren.

Het beleid wordt o.a. gestalte gegeven door de inzet van vrijwilligers en de professionele landschapsonderhoud ploeg (LOP) van de stichting. 

Bij de uitvoering van het beleid is kennis essentieel. Hiertoe vinden inventarisaties van natuur, landschap en cultuurhistorie plaats. Dit wordt gerealiseerd door de inzet van vrijwilligers en het professionele ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC) van de stichting.

Financiering van de voornoemde activiteiten kan plaatsvinden via:

A) subsidies

B) legaten en/of erfstellingen

C) vrijwillige bijdragen van donateurs

D) betaalde opdrachten (LOP en NWC)

In het beleid neemt voorlichting en publiciteit ook een voorname plaats in. Dit wordt o.a. uitgevoerd door vrijwilligers en gestalte gegeven door:

het Natuur Informatie Centrum (NIC)

het Natuur- en cultuurhistorisch museum Twintighoeven

uitgeverij Strix

Beleidsplan Beleidsplan 2022 -2027
Statuten Statuten van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch
Bestuur:

R.W. Jaquet, voorzitter; R.E.P. Haan, secretaris; mevr. W. Haan-Hagers,  penningmeester; J. van Dijk, bestuurslid; S. Terlouw, bestuurslid.

Beloningsbeleid: De bestuurders zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor het uitoefenen van hun bestuursfunctie. Voor vrijwilligers bestaat wel een (on)kostenvergoeding voor eventueel voor de stichting gemaakte kosten.

Medewerkers De stichting heeft 17 medewerkers (fulltimers en parttimers) in loondienst bij de onderdelen: Natuur- en landschapsbeheer en Ecologisch  onderzoek.
Vrijwilligers

In 2012 waren in totaal 133 medewerkers en vrijwilligers, min of meer regelmatig, actief voor de stichting. In totaal leverden vrijwilligers in 2012 gezamenlijk 17.950 vrijwilligersuren voor de stichting.

Natuurterreinen in eigendom en/of beheer

De stichting heeft in totaal ca 65 hectare natuurgebied in eigendom/beheer, bestaande uit: 57 ha zoetwatergetijdennatuur in de Biesbosch, 5,54 ha bloemrijk grasland, 2 ha landgoedbos en 0,5 ha moerasland met kraggevegetatie.

   
Activteiten

Het uitgeven van publicaties middels haar natuuruitgeverij Strix:

Het instandhouden van een Boekenfonds:

Het uitvoeren van botulismebestrijding, indien noodzakelijk:

Deelname aan natuurmanifestaties e.d.:

Ruimtelijke ordening en planologie:

Natuur- en landschapsbeheer (op ecologische grondslag):

Het uitoefenen van natuurbeheer via het LandschapsOnderhouds- Project:

Het exploiteren van Hoeve Jong Dordrecht:

Het exploiteren van het Natuur Informatie Centrum:

Het inventariseren van flora en fauna:

Het in stand houden van een Vogelwerkgroep:

Het exploiteren van ecologisch adviesbureau: Natuur-Wetenschappelijk Centrum

Het geven van excursies:

Het geven van lezingen:

Vertegenwoordiging in diverse projectgroepen en overlegsituaties.:

Het uitvoeren van wintervoedering, indien noodzakelijk:

Het exploiteren van Natuur- en cultuurhistorisch museum Twintighoeven:

Baten en lasten: FinanciŽle verantwoording baten en lasten 2022
Voor het laatst bijgewerkt op: 17.09.2023.