Biotoopbescherming
opsommingsteken Biotoopbescherming
opsommingsteken Bermbeheer
opsommingsteken Wilgen knotten
opsommingsteken Aanleg en beheer van poelen
opsommingsteken Grondfonds

Biotoopbescherming

Door de uitbreiding van stadswijken en industrieterreinen en door aanleg van wegen is de natuur de laatste jaren enorm achteruitgegaan.

Oprukkende bebouwing Foto: R van Jeveren

Biotopen (leefgebieden) worden maar al te vaak doorsneden door verkeersaders, hebben te lijden van ontwatering of kennen andere problemen.

Om een voorbeeld te geven; een rij bomen is van essentieel belang voor vleermuizen. Deze dieren gebruiken zo'n rij als oriŽntatiepunt waarlangs zij vliegen. Vleermuizen stoten geluiden uit die boven onze gehoorgrens liggen. Deze geluiden worden o.a. door bomen weerkaatst, waardoor een vleermuis weet waar zich een obstakel bevindt.

Haal je zo'n bomenrij weg dan kunnen vleermuizen hopeloos verdwalen. Vrijwel alle plant- en diergroepen hebben te lijden van biotoopverlies, versnippering of van het verdwijnen van verbindingszones.

Betuwelijn Versnippering van verbindingszones Foto: Ronald van Jeveren

De Natuur- en Vogelwacht Biesbosch probeert biotopen te herstellen of te ontwikkelen en mengt zich in planologische discussies met als doel belangrijke biotopen te behouden en nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen.

Bermbeheer

Bermen zijn belangrijke uitwijkplaatsen voor dieren. Door bermen wat extensiever te gaan beheren, krijgen ook planten hier een kans. Tengevolge van de intensivering van de landbouw, waarbij bijna elk snippertje grond wordt benut, is ecologisch bermbeheer in het buitengebied extra belangrijk geworden.

Wilgen knotten

Knotwilgen en andere soorten hakhout behoorden vroeger eigenlijk tot de cultuurgewassen.

De afgehakte takken werden voor allerlei toepassingen gebruikt. Desondanks hadden en hebben zij vaak hoge natuurwaarden. Tengevolge van de intrede van kunststoffen zijn deze cultures echter uit de gratie geraakt en worden knotbomen niet meer beroepsmatig onderhouden.

Om deze bomen voor de natuur en het landschap te behouden hebben vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht het knotwerk op zich genomen. Elke winter worden tientallen knotwilgen bij toerbeurt van hun takkenlast ontdaan.

Bloeiende berm Foto: Ronald van Jeveren
Aanleg en beheer van poelen

Schoon water is voor alle organismen van levensbelang. De aanwezigheid van water bepaalt vaak ook de aan- of afwezigheid van planten of dieren. De afstand tot sloten of plassen dient voor de meeste fauna niet te ver van het leefgebied af te liggen.

Tengevolge van versnippering, zoals bijvoorbeeld de aanleg van wegen, is de beschikbaarheid van water voor grondgebonden dieren soms gevaarlijk of onbereikbaar geworden.De Natuur- en Vogelwacht Biesbosch heeft daarom op diverse plaatsen poelen aangelegd waardoor dieren, zoals kikkers en padden, minder kans lopen overreden te worden en zich "veilig" voort kunnen planten.

Knotten van wilgen. Foto: Hans Gebuis