Tongplaat  

Van akkerbouwpolder naar getijdepolder

In 1803 werd de Tongplaat ingepolderd (onttrokken aan de Biesbosch) en voornamelijk gebruikt als weide- en hooipolder.  De Tongplaat lag toen als een omkaad eiland te midden van het water van de Dordtse Biesbosch. Vanwege het natte karakter (kwel) had de polder aanvankelijk hoge natuurwaarden met weidevogels als grutto's en zelfs baltsende kemphanen. In de vorige eeuw werd de polder steeds droger (bemalen) en het grasland gescheurd en omgevormd tot bouwland. 200 jaar later werden er plannen ontwikkeld om de akkerbouwpolder Tongplaat (101 ha) in te richten voor de natuur,  tot zoetwatergetijdengebied. Het plan voorzag in maaiveldverlaging en in de aanleg van een kreek die de Nieuwe Merwede met het Zuidgat zou verbinden. Op 9 juni 2012 was het zover. Na 2 jaar graven en grond verplaatsen werd het laatste stukje dijk doorgegraven. De Dordtse Biesbosch werd met 101 ha natte natuur uitgebreid.

Lepelaars groep Foto: H. Gebuis