Aalscholverkolonie
In de Dordtse Biesbosch bevindt zich sinds 1978 een kleine broedkolonie van aalscholvers. In 1990 bedroeg het aantal getelde nesten 160. Onderzoek (in opdracht van Rijkswaterstaat) bevestigde het reeds jarenlang bestaande vermoeden dat deze kolonie een "zorgenkindje" is. In tegenstelling tot de elders in Nederland onderzochte kolonies is er in de kolonie in de Dordtse Biesbosch nauwelijks sprake van toename van het aantal broedparen. Ook het aantal uitgevlogen jonge vogels is in verhouding tot andere kolonies zeer gering (gemiddeld 0,5 tegenover 3,4 uitgevlogen jongen per kolonie).

Precieze oorzaken zijn moeilijk meetbaar, maar duidelijk is dat het voedsel uit een verontreinigd gebied als de Biesbosch een belangrijke negatieve factor vormt. Rond 1995 is er gelukkig een duidelijke verbetering opgetreden. Het oppervlaktewater werd langzaam maar zeker beter van kwaliteit. Ook het voedsel van de Aalscholver ging waarschijnlijk kwalitatief vooruit. In het jaar 2000 bestond de kolonie uit 352 paren. Het aantal broedparen loopt sinds die tijd gestaag terug. Het heeft waarschijnlijk te maken met het verdwijnen van geschikte nestbomen. In 2013 zijn er 146 broedparen geteld.

Aalscholver Foto: Hans Gebuis

Aalscholver paartje Foto: H. Gebuis