Vissen  

Zoals gezegd bestaat de Biesbosch voor een groot gedeelte uit water. Daarin is een grote verscheidenheid aan dieptes en waterbodems te vinden. Deze diversiteit zorgt er voor dat er meer dan 30 soorten vissen voorkomen, waaronder veel karakteristieke soorten.

 
Brasem (Abramis brama)
   
Alver (Alburnus alburnus)
Paling (Anguilla anguilla)
   
Roofblei (Aspius aspius)
   
Barbeel (Barbus barbus)
Kolblei (Blicca bjoerkna)
Giebel (Carassius auratus gibelio)
Sneep (Chondrostoma nasus)
Kleine modderkruiper (Cobitis taenia)
Grote marene (Coregonus lavaretus)
Rivierdonderpad (Cottus gobio)
Karper (Cyprinus carpio)
Snoek (Esox lucius)
Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus)
Riviergrondel (Gobio gobio)
Pos (Gymnocephalus cernua)
Kopvoorn (Leuciscus cephalus)
Winde (Leuciscus idus)
Serpeling (Leuciscus leuciscus)
Dunlipharder (Liza ramada)
Spiering (Osmerus eperlanus)
Baars (Perca fluviatilis)
Bot (Platichthys flesus)
Tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius)
Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus)
Blankvoorn (Rutilus rutilus)
Zeeforel (Salmo trutta)
Ruisvoorn (Scardinius erythrophthalmus)
Meerval (Silurus glanis)
Snoekbaars (Stizostedion lucioperca)
Zeeprik (Petromyzon marinus)
Zeelt (Tinca tinca)