Landschapsonderhoudsproject (LOP) (zie vacature)

Het Landschapsonderhoudsproject (LOP) is het professioneel werkende onderdeel van de Stichting Natuur- en Vogelwacht dat zich bezighoudt met ecologisch beheer en onderhoud.

Het LOP-Dordrecht is onder andere gespecialiseerd in bermbeheer, bosbeheer, boombeheer en oeverbeheer. Daarnaast wordt het LOP veelvuldig gevraagd voor kleinschalig onderhoud en natuurbeheer in kleine en grotere natuurterreinen.

Het LOP Dordrecht is regionaal actief met zowel gespecialiseerde werknemers als vrijwilligers. Onderdeel van het LOP is een kudde Shetlandpony's die voor begrazingsbeheer gebruikt wordt. 

Zo'n kudde kan ook periodiek of permanent bij derden ingezet worden (voorwaarden op te vragen).

Enkele voorbeelden van projecten, waarvan het LOP de uitvoering voor zijn rekening neemt, zijn: 

 
opsommingsteken Onderhoud boswachterij

Maaien van paden, open houden van poelen, opkronen van bomen, verwijderen van wortelopslag, onderhoud parkmeubilair.

opsommingsteken Onderhoud boswachterij

Maaien van paden, open houden van poelen, opkronen van bomen, verwijderen van wortelopslag, onderhoud parkmeubilair.

opsommingsteken Beheer moerasgebiedjes en kreekoevers

Maaien van riet, herstructureren van oevers, natuurvriendelijke oeverbescherming aanleggen en onderhouden, kleinschalig baggeren.

opsommingsteken Berm- en dijkbeheer

Maaien en hooien van bermen en dijktaluds, opharken en afvoeren van maaisel, aanleggen van afrasteringen, ruimen van zwerfvuil. In het voorjaar komen de bermen tot bloei.

opsommingsteken Boombeheer

Rooien, inboeten en aanplanten van bomen, snoeiwerk (o.a. hoogstamfruit), verzagen van stormhout, versnipperen van takhout, takkenrillen maken.

 

 

Opdrachtgevers uit het verleden waren onder andere:

opsommingsteken  Provincies (Provinciale landschappen)
opsommingsteken  Gemeenten
opsommingsteken  Staatsbosbeheer (diverse districten)
opsommingsteken  Waterschappen (hoogheemraadschappen)
opsommingsteken  Particuliere terreinbeheerders
 
De LOP werkt met een projectleider die de diverse ploegen aansturen en (bege)leiden.

De landschapsonderhoudsploeg kan in de gehele regio ingehuurd worden tegen vaste (zeer billijke) tarieven.

Inlichtingen: LOP-Dordrecht, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht, tel. 078-6213921, fax 078-6210099 of 

email: vogelwacht@vogelwacht.eu  Projectleider: Ruud ten Braak